Potravinársky priemysel

Až 70% celkovej spotreby vody vo svetovom hospodárstve je využívaných v poľnohospodárstve, od ktorého je priamo závislá výroba potravín a nápojov. To znamená, že kvalita všetkého, čo zjeme, závisí aj od zásobovania nezávadnou a kvalitnou vodou. Potravinárska výroba kladie značné nároky na kvalitu, hygienu a zdravotnú nezávadnosť hotových výrobkov a polotovarov, čo zároveň platí aj o používanej vode vo výrobných procesoch. Pokiaľ je voda používaná ako jedna zo surovín, ktoré budú po výrobe súčasťou výsledného potravinárskeho výrobku, je mimoriadne dôležité, aby bola zbavená akéhokoľvek mikrobiologického znečistenia, ktoré by mohlo jednak ohroziť zdravie konzumentov a tiež zhoršiť kvalitu potravín najmä z pohľadu chute a trvanlivosti. Bežná nezávadná pitná voda nemusí byť tá správna pre priemyselnú výrobu potravín (možná nežiaduca prítomnosť anorganických solí a mikroorganizmov).

Voda, vrátane významu ako surovina na výrobu, má tiež využitie v podobe chladiaceho média, ako východisko pre varenie a výrobu pary, ako čistiaci a oplachovací prostriedok. V týchto prípadoch je pre potravinársky podnik vysoko prínosné, aby používaná voda prešla úpravou tvrdosti. Vysoká tvrdosť vody spôsobuje vznik vodného kameňa, naopak nízka tvrdosť vody spôsobuje jej agresivitu a teda väčšie riziko vzniku korózie (význam pre výrobu pary). Obidva účinky sú nežiaduce pre výrobné a prevádzkové zariadenia a ignorovanie ich eliminácie môže byť jedným z faktorov negatívne ovplyvňujúcich výšku prevádzkových nákladov podniku.

Nemenej závažná je tiež problematika produkcie veľkého množstva odpadových vôd v potravinárskych prevádzkach. Odpadové vody generované z poľnohospodárskych a potravinárskych operácií majú charakteristické vlastnosti, ktoré ich odlišujú od bežných komunálnych odpadových vôd, napríklad voda z bitúnkov má vysoký obsah telesných tekutín porazených zvierat a tiež je kontaminovaná rôznymi antibiotikami a rastovými hormónmi. Taktiež sa v odpadovej vode môžu vyskytnúť odpadové látky z varenia ako rôzne soli, arómy, farbivá, tuky atď. Odstránenie spomínaných nevyhovujúcich látok je mimoriadne dôležité predtým, než dôjde k vypúšťaniu odpadových vôd do vonkajšieho prostredia.